روز بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعر عشق‌های اساطیری مبارک باد

 

عیب کسان منگر و احسان خویش
دیده فرو کن به گریبان خویش
آینه روزی که بگیری به دست
خود شکن آن روز مشو خودپرست


روز بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعر عشق‌های اساطیری مبارک باد« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»