بازدید از پروژه در حال احداث قلعه اربابی شهر زیار

 

 بازدید مهندس داودی، آقای دکتر کبیری و مهندس میرزائی از پروژه در حال احداث قلعه اربابی شهر زیار


« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»