مرحله کروم گیری و مگر بندی کف ساختمان مدرسه راهنمایی حضرت معصومه

 

عملیات اجرایی مدرسه ۹ کلاسه حضرت خدیجه شهر زیار شروع شد و در مرحله بتن مگر و کروم گذاری است

 

 

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»