مرقد مطهر امامزادگان

مرقد مطهر سیدعلی اکبر معروف به باباسید

امامزاده سیدابراهیم