برگزاری جشن بزرگ غدیر در شهر زیار توسط شهرداری زیار